spacebg covers

Два пулсара в детайли
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Увеличаване Credit: NASA/CXC/PSU

Чандра е направила дълбоки експозиции на два близки до нас пулсара. Получените данни разкриват подробности за формата на рентгеновото излъчване от тези енергични обекти и изводът е, че съществува геометрично обяснение за озадачаващите разлики в поведението на пулсарите.

Пулсарите по същество представляват бързо въртящи се неутронни звезди, които са останките от експлозиите на свръхнови. Тези астрономически обекти са открити преди 50 години чрез засичането на свръхрегулярни пулсиращи радио емисии. Тези импулси се дължат на въртящото се свръхсилно магнитно поле, което излива енергия само в две тесни струи. Казано с други думи, пулсарите наподобяват фар но с много по къс интервал на просветванията.

До днешни дни, астрономите са открили хиляди най-разнообразни пулсари, но най-много са тези, които мигат или само в радио или само в гама-лъчи, което е загадка. Най-новото изследване на Чандра е съсредоточено именно върху подобни пулсари но които са свързани и с рентгенови емисии идващи от обширни ветрове от високоенергийни частици произхождащи от пулсарите. Подобни структури астрономите наричат вятърни мъглявини. Данните от Чандра могат да обяснят присъствието или отсъствието на радио и гама емисии.

На изображението са показани двата пулсара наблюдавани от Чандра, като под всеки от тях е добавено художествено изображение на вятърните мъглявини свързани с тях. "Geminga" е наблюдаван от Чандра общо осем дни, но тези дълги експозиции са провеждани през интервали от няколко години за да се уловят измененията. Анализа разкрива, че потоците на вятърната мъглявина представляват двойка извити тесни структури и се простират на около половин светлинна година зад неутронната звезда. Другият пулсар "B0355+54" се отличава с по-стеснена двойна мъглявина, но тя се простира на почти пет светлинни години.

Тези два пулсара са доста сходни - те се въртят около пет пъти в секунда, а възрастта и на двата е около половин милион години. Въпреки това, Geminga излива гама лъчеви импулси и почти никакви радио емисии, докато B0355+54 е един от най-ярките радио пулсари, но той е почти невидим в гама лъчи.

Това е доста озадачаващо но геометрията на мъглявините получена от Чандра може да предостави отговора. Двойните струи извиращи от Geminga и много по-тясната двойна опашка на B0355+54 представляват тесни енергетични структури идващи от въртящите се полюси на неутронните звезди. Освен тези опашки около пулсарите също съществуват дискове от силнонагрята материя, които структури са смачкани и изтеглени назад заради летенето на пулсарите през галактиката със свръхзвукови скорости.

И двата пулсара притежават магнитни полюси, доста близки до ротационните полюси, както е в случая с магнитното поле на Земята. Тези магнитни полюси са мястото, където се пораждат радиоемисиите и затова астрономите очакват радио лъчите да сочат в същата посока като струите. За разлика от радиоемисиите, гама-лъчите се произвеждат главно от екваториалния диск, заради което те са свързани с него.

За Geminga, астрономите виждат ярките гама лъчеви импулси идващи от ръба на диска, но радио импулсите трябва да преминат през стените на самият диск и остават невидими. За B0355+54, двата джета са почти в нашата линия към пулсара заради което се виждат ярките радио импулси. Но диска и свързаните с него гама-лъчи са насочени в посока, перпендикулярна на нашата линия и не се наблюдават от Земята.


  • 1472
  • 0
  • Jan 30, 2017

Коментар
Подобни публикации